Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ

e-mail: mscitbm@pme.duth.gr
τηλέφωνο: 25410-79305

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων 2021

Απολογισμός Εσόδων Εξόδων 2020

Γενικά στοιχεία
Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, Technology and Business Management) (ΦΕΚ Β’ 2774/12-7-2018). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στον Τεχνολογικό, Τεχνικό-Κατασκευαστικό και Βιομηχανικό κλάδο. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Διοίκηση Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική, β) Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Προϊόντων, γ) Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ Β’ 3659/28-8-2018) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 1568/04-04-2022) το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος. Με το ΠΜΣ το Τμήμα εκπληρώνει την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται επιστημονικά με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
i/ Η δημιουργία ικανών και εξειδικευμένων στελεχών – νέων επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
ii/ Η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που άπτονται του τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων των αποφοίτων κυρίως Πολυτεχνικών Σχολών.
iii/ Η συνεχής κατάρτιση των διδασκόντων σε εξειδικευμένα θέματα πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο.
iv/ Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
v/ Η παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την έρευνα σε επίπεδο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
vi/ Η σύνδεση του Τμήματος ΜΠΔ με τη βιομηχανία.
vii/ H βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του τμήματος ΜΠΔ.
Η λειτουργία του Προγράμματος διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών όπως αυτός έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’ 3659/28-8-2018.
Συντονιστική επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Η συντονιστική επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποτελούν οι Καθηγητές Α. Γαστεράτος, Δ. Κουλουριώτης, Π. Μπότσαρης, Π. Χατζόγλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Α. Διαμαντίδης.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 (για Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα (συνολικά 10) τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’). Από αυτά επτά (7) είναι κορμού και τρία (3) ειδίκευσης. Τόσο τα μαθήματα κορμού όσο και της ειδίκευσης επιλέγονται από τους φοιτητές μέσα από διαφορετικές ομάδες μαθημάτων. Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της
οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (για Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων) διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (5 Επιλογές από τις 7)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ECTS
ΚΟΡ-1 Διαχείριση Έργων ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-2 Στρατηγική Διοίκηση και Επιχειρηματική Πολιτική ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μοντελοποίηση ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-6 Διαχείριση Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-7 Μηχανική Συστημάτων ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-8 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-9 Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών ΚΟΡΜΟΥ 6
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ)   30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 Επιλογές από τις 3)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ECTS
ΚΟΡ-4 Ερευνητική Μεθοδολογία και Εφαρμοσμένη Στατιστική ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-5 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Επιχειρηματικά Παίγνια ΚΟΡΜΟΥ 6
ΚΟΡ-10 Μάρκετινγκ Καινοτομίας και Υψηλής Τεχνολογίας ΚΟΡΜΟΥ 6
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ)   12
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 Επιλογές από τις 5 της Ειδίκευσης Α)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Α

(Διοίκηση Λειτουργιών, Παραγωγής και Εφοδιαστική)

ΤΥΠΟΣ ECTS
ΔΛΠΕ-1 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΛΠΕ-3 Έλεγχος Αποθεμάτων και Συστήματα Παραγωγής ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΛΠΕ-5 Ασφάλεια Συστημάτων και Διαχείριση Κινδύνων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΛΠΕ-6 Επιχειρηματική Ευφυία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΛΠΕ-7 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)   18
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 Επιλογές από τις 5 της  της Ειδίκευσης Β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Β

(Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Προϊόντων)

ΤΥΠΟΣ ECTS
ΟΣΣΠ-1 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείριση Γνώσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΟΣΣΠ-4 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΟΣΣΠ-5 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΟΣΣΠ-6 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΟΣΣΠ-7 Σχεδιασμός, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 18
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 Επιλογές από τις 5  Ειδίκευσης Γ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Γ

(Διαχείριση και Τεχνολογία Συστημάτων)

ΤΥΠΟΣ ECTS
ΔΤΣ-1 Αντίστροφη Μηχανική και Μέθοδοι Ταχείας Προτυποποίησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΤΣ-2 Ψηφιακό Εργοστάσιο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΤΣ-3 Βιομηχανική Οικολογία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΤΣ-4 Μηχανολογικός Σχεδιασμός για την Κυκλική Οικονομία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΔΤΣ-7 Βιομηχανική Αυτοματοποίηση και Ρομποτική ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)   18
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ ECTS
ΔΙΠΛ-1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠΟΧΡΕ-ΩΤΙΚΟ 30
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ)   30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’+Β’+Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ECTS)

(ΚΟΡΜΟΥ + ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ + ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ)

90