Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα  των αποφοίτων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών καθορίζονται από το ΠΔ 99 (ΦΕΚ 187 Α’ 5/11/2018). Ειδικότερα των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης απο Άρθρο 15 του παραπάνω ΠΔ. Για να κατεβάσετε το ΠΔ κάντε κλικ εδώ.


Αναλυτικότερα στο Άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
1. Ως Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων που αφορούν την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά, καθώς και με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την ασφαλή λειτουργία, τη διοίκηση και την οικονομία αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης περιλαμβάνονται:
α. Προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και διοίκηση βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού (logistics):
ανάλυση και βελτιστοποίηση φυσικών και διοικητικών διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ελέγχου ποιότητας αγαθών με παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων, των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.
β. Κατασκευή πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών και μηχανισμών: τεχνικός και οικονομικός σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών και υλικών ώστε αυτές να μπορούν να παραλάβουν ασφαλώς τα πάσης φύσεως φορτία επ’ αυτών (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά), ανάλυση ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση επιλογής υλικών σε κάθε μηχανολογική κατασκευή με σκοπό την ασφάλεια και την οικονομία των κατασκευών αυτών, η εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής στις μηχανολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός συστημάτων βιομηχανικών κατεργασιών.
γ. Ενεργειακή τεχνική και ανάλυση μηχανών, μονάδων και εγκαταστάσεων μετατροπής και μεταφοράς ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού: επίλυση τεχνικών προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ενέργειας στη θερμική, μηχανική ή πυρηνική μορφή της, θερμοδυναμική, ρευστοδυναμική, περιβαλλοντικώς φιλική και αποδοτική σχεδίαση και αναλυτικός υπολογισμός των πάσης φύσεως φορτίων (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά) επί μονάδων και εγκαταστάσεων διά την ασφαλή κατασκευή και οικονομική και φιλικά περιβαλλοντική λειτουργία αυτών
με παράλληλη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, εργονομικής σχεδίασης/λειτουργίας και άνεσης.
2. Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:
α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών και συνόλων.
γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.
δ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
ε. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.
ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
η. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι:
ι. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις ια. (β) υδραυλικές, ιβ. (β) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού, ιγ. (γ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων και αερισμού,
ιδ. (δ) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης. ιε. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. ιστ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό. ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων. ιη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού. ιθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.
κ. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων. κα. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων. κβ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. κγ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. κδ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος. κε. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. κστ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής). κζ. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου. κη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ. κθ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
λ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. λα. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και
μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου. λβ. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
λγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους. λδ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων. λε. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. λστ. Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). λζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. λη. Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. λθ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).
μ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.
μα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων και τοξικών. μβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων – υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων. μγ. Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές
εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου. μδ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση. με. Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών. μστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ατμού υπό πίεση. μζ. Εκπόνηση μελετών για Ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και
Μηχανολογικά και εργοταξίων. μη. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση. μθ. Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης.
ν. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών. να. Εκπόνηση μελετών συστημάτων και εγκαταστάσεων συμβατικής και μη συμβατικής κατεργασίας των
υλικών. νβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας. νγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. νδ. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων. νε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής. νστ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο