Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) διατίθεται ως κατ’ επιλογήν μάθημα σε φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου, και 8ου εξαμήνου σπουδών με 3 ECTS και υλοποιείται σε ένα κύκλο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος (από 15/6 έως 14/8 ή 1/7 έως 31/8). Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ο αριθμός των φοιτηριών/ων είναι πενήντα (50).

Την ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορείτε να την δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://pme.duth.gr/wp-content/uploads/2023/02/2022-2023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΑΡΞΗ.pdf

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης της Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορείτε να τα δείτε στο σύνδεσμο: οριστικά αποτελέσματα 2022-2023.

Οι επιχειρήσεις (φορείς υποδοχής) που επιθυμούν να προσφέρουν θέση σε ΠΑ θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να βρουν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική άσκηση.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κατάταξη βάσει μορίων που υπολογίζονται ως εξής:
(Μέσος όρος βαθμολογίας)*4+(ποσοστό % περασμένων μαθημάτων που διδάχθηκε/10)x4

με προτεραιότητα στους φοιτητές που είναι 6 και 8 εξάμηνο.

Κριτήρια εισαγωγής, μοριοδότησης και πριμοδότησης και αλγόριθμος:

α) Υποχρεωτικά Κριτήρια

Τα Κριτήρια Επιλογής των ασκούμενων είναι μετρήσιμα και μη αμφισβητήσιμα και έχουν ως εξής:

Υποχρεωτικά Κριτήρια Εισαγωγής (δεν μοριοδοτούνται αλλά αποτελούν προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής): Η εμπρόθεσμη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης μέσα στο χρονικά διάστημα που ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ακαδημαϊκά Κριτήρια: Τα μόρια για την επιλογή των φοιτητών εξάγονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης γραμματειών (ΟΠΣ) και είναι σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής φοιτητών Erasmus, ήτοι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το σύνολο των μορίων είναι το άθροισμα των κριτηρίων 1 και 2 με μέγιστο αριθμό μορίων τα 80, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

1ΒαθμολογίαΜ.Ο. Βαθμολογίας Χ 4 – μέγιστη βαθμολογία: 10 Χ 4 = 40 μόρια
Π.χ.: για Μ.Ο. 7,5 προκύπτει 7,5 Χ 4 = 30 μόρια
2Συνέπεια Φοίτησης(% περασμένων μαθημάτων / 10) Χ 4 – μέγιστη βαθμολογία: (100% / 10) X 4 = 40 μόρια
Π.χ.: αν ο φοιτητής έχει περάσει 12 από τα 24 μαθήματα που έχει διδαχθεί προκύπτει ((12/24)%/10) Χ 4 = 20 μόρια

Ο ανωτέρω τρόπος μοριοδότησης ισχύει για όλους τους φοιτητές. Στην τελική κατάταξη έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου και έπειτα οι φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

β) Κριτήρια για την ένταξη στην ειδική κατηγορία (ΑΜΕΑ)

Κοινωνικά (πριμοδότηση). Τα κοινωνικά κριτήρια (AMEA) θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται από τους/τις φοιτητές/τριες στη Γραμματεία του Τμήματος και να λαμβάνουν πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που φοιτητής /τρια δεν προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό το οποίο θα τον/την κατατάξει στην ειδική κατηγορία που επικαλείται, αυτό δεν τον/την αποκλείει από το δικαίωμα συμμετοχής του/της στην Π.Α., αλλά δεν κατατάσσεται σε ειδική κατηγορία. Η κατάταξη των φοιτητών στην ειδική κατηγορία ΑΜΕΑ θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης βάση του αλγορίθμου βαθμολόγησης των Ακαδημαϊκών Κριτηρίων. Αν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις της ειδικής κατηγορίας (6 θέσεις από τις 60), οι υπόλοιποι φοιτητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία αλλά δεν κατέλαβαν θέση λόγο χαμηλής βαθμολογίας, θα αξιολογούνται με τους υπόλοιπους φοιτητές, βάσει των υποχρεωτικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο