Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ (Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Στο παρακάτω σύνδεσμο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης δίνεται το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης που περιέχει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των φοιτητών που δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση. Ο Οριστικός Πίνακας κατάταξης είναι ίδιος με τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά την περίοδο ενστάσεων.

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) διατίθεται ως κατ’ επιλογήν μάθημα σε φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου, 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών με 3 ECTS και υλοποιείται σε ένα κύκλο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου (2 μήνες) για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Οι επιχειρήσεις (φορείς υποδοχής) που επιθυμούν να προσφέρουν θέση σε ΠΑ θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να βρουν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να γραφτείτε στο μάθημα του eclass που αντιστοιχεί στην ΠΑ της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Η περίοδος για την υποβολή αίτησης για όσους από τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται από 14/02/2022 – 18/03/2022.

Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 25/3/2022

Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην τροποποιημένη Πρόσκληση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση 2021-2022 στην οποία έγινε τροποποίηση των περιόδων πραγματοποίησης της ΠΑ, για διευκόλυνση των φοιτητών στην εύρεση φορέα και δίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Τροποποιημένη Πρόσκληση

Αφού κάνετε την αίτηση διαβάστε στον οδηγό εφαρμογής που υπάρχει στο eclass και στο site του Τμήματος ΜΠΔ ποια έγγραφα θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την αίτηση εκτυπωμένη.
Σας υπενθυμίζω ότι για να συμμετέχετε στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να δηλώσετε και το αντίστοιχο μάθημα επιλογής στη γραμματεία του Τμήματος ΜΠΔ (όσοι το έχετε δηλώσει στο 9o εξάμηνο δεν χρειάζεται να το δηλώσετε και στο εαρινό).

Κριτήρια εισαγωγής, μοριοδότησης και πριμοδότησης και αλγόριθμος:

α) Υποχρεωτικά Κριτήρια

Τα Κριτήρια Επιλογής των ασκούμενων είναι μετρήσιμα και μη αμφισβητήσιμα και έχουν ως εξής:

Υποχρεωτικά Κριτήρια Εισαγωγής (δεν μοριοδοτούνται αλλά αποτελούν προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής): Η εμπρόθεσμη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης μέσα στο χρονικά διάστημα που ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ακαδημαϊκά Κριτήρια: Τα μόρια για την επιλογή των φοιτητών εξάγονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης γραμματειών (ΟΠΣ) και είναι σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής φοιτητών Erasmus, ήτοι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το σύνολο των μορίων είναι το άθροισμα των κριτηρίων 1 και 2 με μέγιστο αριθμό μορίων τα 80, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

1ΒαθμολογίαΜ.Ο. Βαθμολογίας Χ 4 – μέγιστη βαθμολογία: 10 Χ 4 = 40 μόρια
Π.χ.: για Μ.Ο. 7,5 προκύπτει 7,5 Χ 4 = 30 μόρια
2Συνέπεια Φοίτησης(% περασμένων μαθημάτων / 10) Χ 4 – μέγιστη βαθμολογία: (100% / 10) X 4 = 40 μόρια
Π.χ.: αν ο φοιτητής έχει περάσει 12 από τα 24 μαθήματα που έχει διδαχθεί προκύπτει ((12/24)%/10) Χ 4 = 20 μόρια

Ο ανωτέρω τρόπος μοριοδότησης ισχύει για όλους τους φοιτητές. Στην τελική κατάταξη έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές του 6ου και 8ου (για το 2022 και 9ου) εξαμήνου και έπειτα οι φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

β) Κριτήρια για την ένταξη στην ειδική κατηγορία (ΑΜΕΑ)

Κοινωνικά (πριμοδότηση). Τα κοινωνικά κριτήρια (AMEA) θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται από τους/τις φοιτητές/τριες στη Γραμματεία του Τμήματος και να λαμβάνουν πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που φοιτητής /τρια δεν προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό το οποίο θα τον/την κατατάξει στην ειδική κατηγορία που επικαλείται, αυτό δεν τον/την αποκλείει από το δικαίωμα συμμετοχής του/της στην Π.Α., αλλά δεν κατατάσσεται σε ειδική κατηγορία. Η κατάταξη των φοιτητών στην ειδική κατηγορία ΑΜΕΑ θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης βάση του αλγορίθμου βαθμολόγησης των Ακαδημαϊκών Κριτηρίων. Αν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις της ειδικής κατηγορίας (6 θέσεις από τις 60), οι υπόλοιποι φοιτητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία αλλά δεν κατέλαβαν θέση λόγο χαμηλής βαθμολογίας, θα αξιολογούνται με τους υπόλοιπους φοιτητές, βάσει των υποχρεωτικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.