Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) διατίθεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής σε φοιτητές και φοιτήτριες του 6ου, 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου σπουδών με 12 ECTS και υλοποιείται σε ένα κύκλο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών για κάθε ακαδημαϊκό έτος (από 15/6 έως 14/8 ή 1/7 έως 31/8). Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ο αριθμός των φοιτηριών/ων είναι (42).

Την ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορείτε να την δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://pme.duth.gr/wp-content/uploads/2024/02/2023-2024_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΠΑ.pdf

Επειδή μετά την πρώτη ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων έχουν απομείνει 6 θέσεις από τις συνολικά 42 που δεν έχουν καλυφθεί, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 6 εναπομένουσες θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 6004524. Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε έναν κύκλο κατά την χρονική περίοδο από 1/7/2024 έως 31/8/2024 (περίοδος Β). Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 05/04/2024 έως 14/04/2024 και ώρα 23:59. Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Οι επιχειρήσεις (φορείς υποδοχής) που επιθυμούν να προσφέρουν θέση σε ΠΑ θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να βρουν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική άσκηση.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κατάταξη βάσει μορίων που υπολογίζονται ως εξής:
(Μέσος όρος βαθμολογίας)*4+(ποσοστό % περασμένων μαθημάτων που διδάχθηκε/10)x4

με προτεραιότητα στους φοιτητές που είναι 6 και 8 εξάμηνο.

Κριτήρια εισαγωγής, μοριοδότησης και πριμοδότησης και αλγόριθμος:

α) Υποχρεωτικά Κριτήρια

Τα Κριτήρια Επιλογής των ασκούμενων είναι μετρήσιμα και μη αμφισβητήσιμα και έχουν ως εξής:

Υποχρεωτικά Κριτήρια Εισαγωγής (δεν μοριοδοτούνται αλλά αποτελούν προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής): Η εμπρόθεσμη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης μέσα στο χρονικά διάστημα που ορίζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Ακαδημαϊκά Κριτήρια: Τα μόρια για την επιλογή των φοιτητών εξάγονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης γραμματειών (ΟΠΣ) και είναι σύμφωνα με τους κανόνες επιλογής φοιτητών Erasmus, ήτοι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το σύνολο των μορίων είναι το άθροισμα των κριτηρίων 1 και 2 με μέγιστο αριθμό μορίων τα 80, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

1ΒαθμολογίαΜ.Ο. Βαθμολογίας Χ 4 – μέγιστη βαθμολογία: 10 Χ 4 = 40 μόρια
Π.χ.: για Μ.Ο. 7,5 προκύπτει 7,5 Χ 4 = 30 μόρια
2Συνέπεια Φοίτησης(% περασμένων μαθημάτων / 10) Χ 4 – μέγιστη βαθμολογία: (100% / 10) X 4 = 40 μόρια
Π.χ.: αν ο φοιτητής έχει περάσει 12 από τα 24 μαθήματα που έχει διδαχθεί προκύπτει ((12/24)%/10) Χ 4 = 20 μόρια

Ο ανωτέρω τρόπος μοριοδότησης ισχύει για όλους τους φοιτητές. Στην τελική κατάταξη έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου και έπειτα οι φοιτητές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

β) Κριτήρια για την ένταξη στην ειδική κατηγορία (ΑΜΕΑ)

Κοινωνικά (πριμοδότηση). Τα κοινωνικά κριτήρια (AMEA) θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται από τους/τις φοιτητές/τριες στη Γραμματεία του Τμήματος και να λαμβάνουν πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που φοιτητής /τρια δεν προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό το οποίο θα τον/την κατατάξει στην ειδική κατηγορία που επικαλείται, αυτό δεν τον/την αποκλείει από το δικαίωμα συμμετοχής του/της στην Π.Α., αλλά δεν κατατάσσεται σε ειδική κατηγορία. Η κατάταξη των φοιτητών στην ειδική κατηγορία ΑΜΕΑ θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης βάση του αλγορίθμου βαθμολόγησης των Ακαδημαϊκών Κριτηρίων. Αν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις της ειδικής κατηγορίας (6 θέσεις από τις 60), οι υπόλοιποι φοιτητές που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία αλλά δεν κατέλαβαν θέση λόγο χαμηλής βαθμολογίας, θα αξιολογούνται με τους υπόλοιπους φοιτητές, βάσει των υποχρεωτικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο