Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Οι διατάξεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών (αποφαση Γ.Σ. Τμήματος 4/19-12-2017, έγκριση Συγκλήτου Δ.Π.Θ. 85/52/21-12-2017) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δ.Π.Θ. βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν. 4485/2017, ΦΕΚ Α΄114 και λοιπές εν ισχύ σχετικές διατάξεις και αποφάσεις). Τυχόν έκτακτα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στον κανονισμό και αφορούν στη γενικότερη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ρυθμίζονται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κατά περίπτωση.

Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος προσφέρονται δωρεάν. Παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά και σε συγγενή πεδία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στη συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Οι διδάκτορες του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Τροποποίηση Κανονισμού Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Αίτηση Υποψηφιότητας

Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής ΥΔ

Πρότυπο Ετήσιας Έκθεσης Προόδου

Φύλλο Αξιολόγησης της Πορείας του Υποψηφίου Διδάκτορα

Πρακτικό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

(http://www.ekt.gr/)

Μετάβαση στο περιεχόμενο