Πολιτική Ποιότητας – Κανονισμοί

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης
Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Κανονισμοί & Κώδικες
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος
Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) (ΦΕΚ)
Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών
Κανονισμός για τη Βελτίωση Βαθμολογίας Μαθημάτων 
Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός για την  Αναγόρευση Επίτιμων-Ομότιμων Διδακτόρων και Καθηγητών
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Κατά τη Χρήση εξ Αποστάσεως Μεθόδων Αξιολόγησης
Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής
Μετάβαση στο περιεχόμενο