Διπλωματική

H διπλωματική εργασία είναι μια επιστημονική-τεχνική εργασία που εκπονεί ο/η υποψήφιος/α μηχανικός κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών του, με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών και την απόκτηση διπλώματός του.
Η διπλωματική εργασία αποτελεί μία οδό μάθησης διαφορετική από αυτήν με την οποία ο φοιτητής εξοικειώθηκε στα προηγούμενα εξάμηνα, μέσω των μαθημάτων. Στόχο έχει να τον βοηθήσει τη συστηματοποίηση και την ολοκληρωμένη εφαρμογή των γνώσεων του κλάδου του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και επιπλέον να εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Παράλληλα, η διπλωματική εργασία αποτελεί το πρώτο εκτεταμένο τεχνικό και επιστημονικό πόνημα, που καλείται να συντάξει ο/η μέλλων/ουσα μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης σύμφωνα με μια επιστημονική μεθοδολογία.
Ο βαθμός διπλώματος στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. υπολογίζεται ως ο μέσος όρος βαθμολογίας που ο απόφοιτος πέτυχε κατά την εξέτασή του στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σταθμισμένος κατά πέντε έκτα (5/6) και αθροιζόμενος με τον σταθμισμένο κατά ένα έκτο (1/6) βαθμό που πέτυχε κατά την εξέταση της διπλωματικής του εργασίας.

H διαδικασία εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας διέπεται από εσωτερικό κανονισμό τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμό:

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών 


Πρότυπο (template) διπλωματικής εργασίας στο ΤΜΠΔ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο