Κινητικότητα

Πρόγραμμα Erasmus+
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό και η συνένωση υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Το Δ.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά από το 1996 (το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από το 2004), λειτουργώντας ως φορέας υποδοχής και προέλευσης για εκατοντάδες εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και διδάσκοντες τόσο του Δ.Π.Θ. όσο και ξένων Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus. (Για περισσότερες πληροφορίες: http://erasmus.duth.gr)

Πρόγραμμα για σπουδές
Βάσει των Διμερών Συμφωνιών που έχει συνάψει το ΔΠΘ με Ιδρύματα του εξωτερικού στη βάση συνάφειας μεταξύ Τμημάτων, οι φοιτητές του μπορούν να μεταβούν για σπουδές σε κάποιο από αυτά τα Ιδρύματα, για ένα διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Αυτό το διάστημα καθορίζεται από την Διμερή Συμφωνία. Το πρόγραμμα Erasmus+ τους εξασφαλίζει μια υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα αντιμετωπίσουν, απαλλαγή από τα δίδακτρα στο εξωτερικό και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν στο ξένο Πανεπιστήμιο.

Πρόγραμμα για Πρακτική Άσκηση
Σκοπός του προγράμματος είναι:
• η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών
• η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς
• η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Σε αντίθεση με τη δράση που αφορά τη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών. Στο Δ.Π.Θ. συνιστάται η μετακίνηση για διάστημα 3 – 4 μηνών. Η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους. Η περίοδος πρακτικής άσκησης Εrasmus+/Traineeships στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Αιτήσεις Erasmus+

Οι ενδιαφερόμενοι σε κάθε ακαδημαϊκό έτος μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για σπουδές ή πρακτική μετά τη σχετική ανακοίνωση του υπεύθυνου Erasmus+ του Τμήματος, Επίκουρου Καθηγητή κ. Αλέξανδρου Ξανθόπουλου, στον ιστότοπο του Τμήματος και στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής για σπουδές και πρακτική με το πρόγραμμα Erasmus+ ορίζονται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο περιεχόμενο