Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην
υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων
γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων που
καλύπτει.

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων» (Master in Innovation, Technology and Business Management) (ΦΕΚ Β’ 2774/12-7-2018)

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους ή και τελειόφοιτους (με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών, προκειμένου για την εγγραφή τους), όσο και σε εργαζόμενους/στελέχη. Συνακόλουθα, καλύπτει τις ανάγκες ένταξης στην αγορά εργασίας με αυξημένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά, επίσης, και όσων ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν το επιστημονικό/επαγγελματικό προφίλ τους και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε πενήντα 50 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος που αφορά την διπλωματική εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), προσφέρεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) εξαμήνων. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές μέσα σε πέντε (οι πλήρους φοίτησης) ή εννέα (οι μερικής φοίτησης) εξάμηνα.


Απαιτούμενα Προσόντα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)
(Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής κατεύθυνσης) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Για τους
αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2083/92).

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Link
Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 Link
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 Link

Πως να κάνετε Αίτηση

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
Τηλ. γραμματείας: 2541079305
Email: mscitbm@pme.duth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο