Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση


Περίγραμμα Μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος:Η14Ν
Εξάμηνο:8ο
Μονάδες ECTS:5
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:4
Σελίδα Μαθήματος:https://eclass.duth.gr/courses/TME241/
Διδάσκοντες:ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή στις αρχές και τις μεθοδολογίες των τεχνολογιών της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης (ασαφή συστήματα, νευρωνικά δίκτυα, βαθιά μάθηση και εξελικτικοί αλγόριθμοι) καθώς και η κατανόηση-εξοικείωση με τα εργαλεία ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών.


Σκοπός του μαθήματος

Οι μαθησιακοί στόχοι:

  1. Αντίληψη και διάκριση βασικών εννοιών, κλάδων, μεθόδων, λειτουργιών και εφαρμογών της φυσικής/τεχνητής και υπολογιστικής νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης
  2. Αναγνωρίζει την φύση και το περιεχόμενο των προβλημάτων και τις προσεγγίσεις αντιμετώπισης που παρέχει η ΥΝ και η Μηχανική Μάθηση
  3. Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τη λειτουργία και τις εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων
  4. Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τη λειτουργία και τις εφαρμογές εξελικτικών αλγορίθμων
  5. Να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τη λειτουργία και τις εφαρμογές της ασαφούς λογικής και των ασαφών συστημάτων
  6. Να αναζητά, να μελετά και να συνθέτει άρθρα από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία γύρω από ένα επιστημονικό/τεχνικό πρόβλημα. Να διαχειρίζεται ορθά τις βιβλιογραφικές αναφορές.
  7. Να αναλύει το πρόβλημα και να συνθέτει τη λύση
  8. Να χρησιμοποιεί (προγραμματίζει) εξειδικευμένο λογισμικό για ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών
  9. Να συντάσσει τεχνικές αναφορές (report) και να παρουσιάζει την εργασία του
Μετάβαση στο περιεχόμενο