Υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια των μαθημάτων

Οι φοιτητές /τριες καλούνται να

 • Λάβουν γνώση για τις τεχνικές και τις μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως αυτές θα προταθούν και θα χρησιμοποιηθούν από τους διδάσκοντες.
 • Λάβουν γνώση για τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τις ενέργειες που απαιτούνται από μέρος τους για να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία κάθε μαθήματος, όπως περιγράφεται από τον διδάσκοντα, ως ταυτοποιημένοι χρήστες. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Υπολογιστικό σύστημα με λειτουργικό σύστημα Windows. MacOS. IOS. Android με ενεργή υποστήριξη από τον κατασκευαστή του.
 • Τεχνικά μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη και ταυτοποίηση (π.χ. μικρόφωνο κάμερα).
 • Ενεργοποίηση ιδρυματικών λογαριασμών για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (MS Teams).
 • Καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση πριν από τη συμμετοχή τους στη πρώτη εξ αποστάσεως διδασκαλία στην οποία θα αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση για τον τεχνικό εξοπλισμό, τις ενέργειες που απαιτούνται για την ταυτοποίησή τους κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών του Ιδρύματος και την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην διδασκαλία κάνοντας αποκλειστική χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και του απαραίτητου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους και δεχόμενοι:
 • την πολιτική του ΔΠΘ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΠΘ και τον Κανονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών/ΠΜΣ του Τμήματός τους
 • της απόφασης της Συγκλήτου του ΔΠΘ για την εαρινή περίοδο ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, που ορίζει το Πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 • του τεχνικού εξοπλισμού και των ενεργειών που απαιτούνται για την ταυτοποίησή κατά τη συμμετοχή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο