Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes- BIP) με Ίδρυμα Συντονισμού το ΔΠΘ Call 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη διοργάνωση
Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας
(Blended Intensive Programmes- BIP) με Ίδρυμα Συντονισμού το ΔΠΘ
Call 2022
Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ131 2021 – 2027 δίνεται η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θ. για την ανάπτυξη και οργάνωση για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 επτά (7) Εντατικών
Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes-BIP) με Ίδρυμα Συντονισμού το
ΔΠΘ. Στα Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας η κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζεται με μια εικονική συνιστώσα, δημιουργώντας τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με έμφαση σε σύγχρονα πεδία που αφορούν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπως για παράδειγμα η κλιματική κρίση, η κυκλική οικονομία, η μετανάστευση κ.ά.
Βασικά χαρακτηριστικά ενός Εντατικού Προγράμματος Μικτής Κινητικότητας
• Σχεδιάζεται και υλοποιείται από τουλάχιστον 3 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τουλάχιστον 3
κράτη μέλη της ΕΕ και περιλαμβάνει διδασκαλία/δραστηριότητες εξ αποστάσεως και
διδασκαλία/δραστηριότητες με φυσική παρουσία.
• Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ΒΙΡ πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS.
• Ο ελάχιστος αριθμός μετακινούμενων, χρηματοδοτούμενων από το Erasmus+ φοιτητών, είναι 20
(στον αριθμό δεν περιλαμβάνεται το διδακτικό/εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στην
υλοποίηση του προγράμματος).
• Το διδακτικό προσωπικό είναι προσωπικό απασχολούμενο σε ΑΕΙ Χώρας του προγράμματος ή
προσωπικό που προσκαλείται να διδάξει σε ΑΕΙ σε Χώρα του Προγράμματος και προέρχεται από
οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση/οργανισμό που λειτουργεί σε Χώρα του Προγράμματος.
• Η μέγιστη διάρκεια της φυσικής κινητικότητας είναι 7 ημέρες (5 ημέρες δραστηριοτήτων με φυσική
παρουσία και 2 ταξιδίου). Δεν ορίζονται κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διάρκεια της εικονικής
μάθησης, αλλά ο συνδυασμός εικονικής και φυσικής κινητικότητας πρέπει να απονέμει τουλάχιστον
3 μονάδες ECTSστους συμμετέχοντες.
• Τα επτά (7) Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας που θα επιλεγούν προς υλοποίηση θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2024.
Μπορείτε να κατεβάσετε το εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ πλαίσιο για την επιλογή και
υλοποίηση των Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας όπου περιγράφονται αναλυτικά και τα χαρακτηριστικά των BIP εδώ.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Erasmus+ (κ. Ευγενία
Θεοχαρίδου, theochae@affil.duth.gr) μέχρι την Παρασκευή 1/12/2023 σύντομη περιγραφή της πρότασης τους στο επισυναπτόμενο πρότυπο συνοδευόμενη από:
➢ Έγκριση- αποδοχή του σχεδίου του ΒΙΡ από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, το οποίο
αποδέχεται την πρόταση και την απονομή τριών τουλάχιστον 3 μονάδων ΕCTS που θα λάβουν οι
συμμετέχοντες φοιτητές.
➢ Αλληλογραφία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους καθηγητές των Ιδρυμάτων-εταίρων.
➢ Το περίγραμμα του προτεινόμενου σχεδίου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά στο πρότυπο της
ΜΟΔΙΠ τουΔΠΘ, όπου θα αναγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι θεματικές και ο τρόπος
αξιολόγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus+ του Δ.Π.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο: https://erasmus.duth.gr/?page_id=24
Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας θα γίνονται δεκτές προτάσεις, οι οποίες όμως θα εξετάζονται ως επιλαχούσες στην περίπτωση που η χρηματοδότηση επαρκεί για την κάλυψή τους.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του προγράμματος
Εrasmus+ του ΔΠΘ βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στο εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ πλαίσιο για την υλοποίηση των Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας.
Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων με την αναλυτική βαθμολογία θα ανακοινωθούν εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Κομοτηνή, 10/10/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο