Δοκιμαστικά μαθήματα για τη θέση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε διαδικτυακά στη διάλεξη των υποψηφίων: κ. Αλέξιου Λεκίδη, κ. Γεώργιου Κουλίνα και κ. Αλέξανδρου Μαραβά για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Συστημάτων Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση έργων» (ΚΩΔ: ΑΡΡ 25772).

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Α) Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 έως 13:00 (κ. Α. Λεκίδης), τίτλος διάλεξης: Συμπίεση χρονοδιαγραμμάτων έργων, link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhmMmI2Y2UtOTllOS00MGUzLTgzNTUtNmNiNjVhMDZiM2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2294a16a7f-cc50-4a4f-b600-17ec67fa13a5%22%7d

Β) Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως 11:00 (κ. Γ. Κουλίνας), τίτλος διάλεξης: Χρονοπρογραμματισμός με περιορισμούς πόρων, link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhmMmI2Y2UtOTllOS00MGUzLTgzNTUtNmNiNjVhMDZiM2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2294a16a7f-cc50-4a4f-b600-17ec67fa13a5%22%7d

Γ) Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως 11:00 (κ. Α. Μαραβάς), τίτλος διάλεξης: Χρονοπρογραμματισμός με περιορισμούς πόρων, link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhmMmI2Y2UtOTllOS00MGUzLTgzNTUtNmNiNjVhMDZiM2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2294a16a7f-cc50-4a4f-b600-17ec67fa13a5%22%7d