Προπτυχιακά


Ενιαίος Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)

Το Τμήμα έχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών επιστημών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 εξάμηνα σπουδών, το τελευταίο από τα οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 4268/27-9-2018 τ. Β’).

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Στοχοθεσία Τμήματος

Ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Το Τμήμα υποστηρίζει το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) και έχει συγκροτήσει σχετικό κανονισμό.

Αναγόρευση Επίτιμων-Ομότιμων Διδακτόρων και Καθηγητών

Το Τμήμα έχει θεσπίσει κανονισμό για την αναγόρευση Επίτιμων Διδακτόρων, Καθηγητών και την αναγόρευση Ομότιμων Καθηγητών.