Μεταδιδάκτορες


Κανονισμός διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας

 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ, στην 1η/09-09-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε τον κανονισμό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας από επιστημονικούς συνεργάτες, ο οποίος είναι ο εξής:

1. Γενικές Διατάξεις – Όργανα σε Επίπεδο Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχει την δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενά του. Αρμόδιο όργανο ορίζεται η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

2. Επιλογή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

2.1 Υποψήφιοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής πρέπει να εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος.

2.2 Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα, υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου αναφέρεται ο καθηγητής που θα επιβλέπει την εκπόνηση.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
4. Εισήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
a) πρόταση εκπόνησης έρευνας ‐ έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα, καθώς και τυχόν προοπτικές χρηματοδότησης από ερευνητικό πρόγραμμα ή υποτροφία.
b) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων.
c) Περιγραφή παραδοτέων με το τέλος της έρευνας, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.
6. Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του, όπως είναι η ερευνητική και επαγγελματική προϋπηρεσία, βραβεύσεις και υποτροφίες, αναγνώριση επιστημονικού έργου.

2.3. Έγκριση

Η ΓΣΕΣ εφόσον κάνει δεκτή την υποψηφιότητα, ορίζει το μέλος ΔΕΠ-Καθηγητή ως εισηγητή για την παρακολούθηση της έρευνας. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος της έρευνας από 1-5 χρόνια, ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και το πιθανό χρηματοδοτικό πλαίσιο (πρόγραμμα, υποτροφία κ.λ.π.).

3. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

3.1 Εγγραφή – Ανανέωση Εγγραφής
Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί, εγγράφονται στο σχετικό μητρώο του Τμήματος. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδάκτορα ερευνητή, απαιτείται, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, η ετήσια αναφορά προόδου, την οποία συντάσσει ο υποψήφιος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, και καταθέτει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, κατατίθεται αίτημα παράτασης από το μεταδιδάκτορα ερευνητή με την ανάλογη αιτιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή – επιβλέποντος καθηγητή.

3.2 Επικουρικό Έργο
Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικό έργο στους επιστημονικούς συνεργάτες που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματά του. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικής φοιτητών στο πεδίο, επιτήρηση εξετάσεων κλπ. Επιπλέον, οι μεταδιδάκτορες ερευνητές υποχρεούνται να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή μαθήματα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με διαλέξεις ή παρουσιάσεις σχετικές με το αντικείμενο της έρευνάς τους, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
3.3 Παροχές
Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχονται:

1. η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Τμήματος στα συνέδρια και τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.
2. πρόσβαση στα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν,
3. πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας με την ολοκλήρωση της έρευνας, όπως ορίζει ο κανονισμός.

3.4 Ολοκλήρωση της Έρευνας
Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, η συνεργασία του μεταδιδάκτορα ερευνητή με το Τμήμα διακόπτεται. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία και να παραδοθεί στο μεταδιδάκτορα το σχετικό πιστοποιητικό, πρέπει να γίνουν τα εξής.

1. Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της έρευνας όπως έχει οριστεί από την αρχή της.
2. Να έχει γίνει δημόσια παρουσίαση από το μεταδιδάκτορα ερευνητή των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη στο Τμήμα.
3. Να έχει κατατεθεί από το μεταδιδάκτορα ερευνητή, με υπογραφή του επιβλέποντος καθηγητή, τελική έκθεση για την έρευνα που διεξήχθη στο Τμήμα.
4. Να έχουν κατατεθεί αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια ή οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχής, όπως ορίστηκε στην αρχή της έρευνας.

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. Το υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, αφού πάρει έγκριση από τη ΓΣΕΣ και η Γραμματεία πιστοποιεί το γνήσιο της υπογραφής.