Έργα


Ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

1. «Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του Δήμου Ξάνθης με την μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής», Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Ξάνθης, (2015-2016), Χρηματοδότηση 5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

2. «Methods to Refine The Self‐Localization of Planetary Rovers Using Orbital Imaging, NPI 289-2013» Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), (2013-2016), Χρηματοδότηση 90k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος.

3. «Hellenic Civil Unmanned Air Vehicle», Φορέας χρηματοδότησης Γ.Γ.Ε.Τ., Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (2013-2015), Χρηματοδότηση 216k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

4. «Σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των χωρών της Μαύρης Θάλασσας», Φορέας χρηματοδότησης E.N.P.I. (European Neighbourhood Partnership Instrument) και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (2013-2015), Χρηματοδότηση 56k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

5. «Ανασκόπηση των μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας», Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Καβάλλας & Δήμος Αλεξανδρούπολης, (2013-2015), Χρηματοδότηση 3k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

6. «Μετρήσεις και αξιολόγηση των επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στο αστικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Δήμου Δράμας», Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Δράμας, (2013-2015), Χρηματοδότηση 24,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

7. «Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Αλεξανδρούπολης, (2012-2013), Χρηματοδότηση 22,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

8. «Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Καβάλλας «, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Καβάλλας, (2012), Χρηματοδότηση 20,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

9. «Armour and Protection STC – PARIS SIM (Protection Assessment Environment for Integrated Soldier System – Simulator)» (2012-2013), Φορέας χρηματοδότησης British Ministry of Defense, Χρηματοδότηση 13k£, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

10. «Επισκόπηση, ανάλυση και αξιολόγηση αντισταθμιστικών οφέλων στα μεταλλευτικά έργα. Εφαρμογή στο μεταλλευτικό έργο Σαππών Ροδόπης», Φορέας χρηματοδότησης Thrace Minerals SA, (2012-2013), Χρηματοδότηση 22,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

11. «Autonomous Vehicle Emergency Recovery Tool, (AVERT), FP7-SEC-2011-1-285092» (2012-2015), Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Security (SEC), (2012-2015), Χρηματοδότηση 355k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

12. «SPAring Robotics Technologies for Autonomous Navigation», Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), (2011-2012), Χρηματοδότηση 65k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

13. «Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων του έργου χρυσού στην περιοχή Σάππες Ροδόπης», Φορέας χρηματοδότησης Thrace Minerals SA, (2011), Χρηματοδότηση 17k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

14. «Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων του έργου χρυσού στην περιοχή Περάματος Αλεξανδρούπολης», Φορέας χρηματοδότησης Thrace Minerals SA, (2010-2011), Χρηματοδότηση 12,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

15. «Innovative and Novel First Responders Applications (INFRA), FP7-ICT-SEC-2007-1-225272», Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – joint call Security (SEC) & Information & Communication Technologies (ICT), (2009-2011), Χρηματοδότηση 207k€ + 17k€ matching funds, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

16. «Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα υλικών, διεργασιών και μηχανολογίας Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης», Φορέας χρηματοδότησης S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., (2008-2009), Χρηματοδότηση 10k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

17. «Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Μελέτη Περίπτωσης: Μεταλλευτική & Εξορυκτική», Φορέας χρηματοδότησης S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., (2008-2010), Χρηματοδότηση 8k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής

18. «Vision and Chemiresistor Equipped Web-connected Finding Robots (View-Finder), FP6-IST-2006-045541», Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Information Society Technologies (IST), (2007-2010), Χρηματοδότηση 269k€ + 22,5k€ matching funds, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

19. «Autonomous Collaborative Robots to Swing and Work in Everyday EnviRonment (ACROBOTER), FP6-IST-2006-045530», Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Information Society Technologies (IST), (2007-2010), Χρηματοδότηση 387k€ + 30k€ matching funds, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

20. «Ανάπτυξη και Υλοποίηση Νέων Αλγόριθμων Αναγνώρισης Προτύπων Βασισμένων σε Βιολογικά Εμπνευσμένα Μοντέλα και σε Ευφυή Συστήματα», Φορέας χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ, (2005-2008), Χρηματοδότηση 54k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

21. «Ανάπτυξη Νέων Τεχνικών Αναγνώρισης και Κατηγοριοποίησης», Φορέας χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, Ε+Τ Συνεργασία Ελλάδος-Σλοβενίας, (2005-2007), Χρηματοδότηση 12k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος

22. «Improvement of the Emergency Risk Management through Secure Mobile Mechatronic Support to Bomb Disposal (RESCUER), FP6-IST-511492», Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Information Society Technologies (IST), (2004-2008), Χρηματοδότηση 263k€ + 65k€ matching funds , Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος