Έργα


Ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 1. Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόμου
  Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα (ΒΙΟ2CARE). Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE). Διάρκεια: 10/2017-10/2020. Φορέας Χρηματοδότησης: Interreg GR-BG, 325 k€. E.Y. Αν. Καθ. Γ. Γκαϊντατζής
 2. Βιώσιμη οικο-πολιτιστική αξιοποίηση των μεταλλείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή (Terra Mine). Sustainable Eco-cultural Valorization of Mines and Quarries Sites in the Cross-Border Area (Terra Mine). Διάρκεια: 07/2019-07/2021. Φορέας Χρηματοδότησης: Interreg GR-BG, 212 k€
  E.Y. Αν. Καθ. Γ. Γκαϊντατζής
 3. Ερευνητική διερεύνηση εναλλακτικών χρήσεων της φωσφογύψου.Research on alternative utilization of Phosphogypsum. Φορέας Χρηματοδότησης: PFIC Ltd, 63 k€. Διάρκεια: 11/2018-11/2020. E.Y. Αν. Καθ. Γ. Γκαϊντατζής
 4. “Minimal size thermal and electrical energy storage system for in situ residential installation (Ministor)”, H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/H2020-NMBP-EEB-2019, Φορέας Χρηματοδότησης ΕΕ, 360k€, (2019-2024), Ε.Υ. Καθηγητής Π. Ν. Μπότσαρης
 5. RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs (RENAISSANCE), H2020-LC-SC3-2018-2019-2020, Φορέας Χρηματοδότησης ΕΕ, 251k€, (2019-2022), Ε.Υ. Καθηγητής Π. Ν. Μπότσαρης
 6. “Καταγραφή, αποτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του Δήμου Ξάνθης με την μέθοδο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής”, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Ξάνθης, (2015-2016), Χρηματοδότηση 5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 7. “Renewable Energy Sources support the sustainable growth and operation of Democritus University of Thrace (REUNI)”, Φορέας Χρηματοδότησης EEA Grants (ΕΟΧ), 1,78Μ€, (2014-2017) Ε.Υ. Καθηγητής Π. Ν. Μπότσαρης
 8. “Methods to Refine The Self‐Localization of Planetary Rovers Using Orbital Imaging, NPI 289-2013” Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), (2013-2016), Χρηματοδότηση 90k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος.
 9. “Hellenic Civil Unmanned Air Vehicle”, Φορέας χρηματοδότησης Γ.Γ.Ε.Τ., Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» (2013-2015), Χρηματοδότηση 216k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 10. “Energy efficiency in Low- income Housing in the Mediterranean (ELIH-MED)”IS-MED10-029, Φορέας Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED (ΠΑΜΘ), 1,1M€, (2013-2014), Ε.Υ. Αναπλ. Καθηγητής Π. Ν. Μπότσαρης
 11. “Σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των χωρών της Μαύρης Θάλασσας”, Φορέας χρηματοδότησης E.N.P.I. (European Neighbourhood Partnership Instrument) και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (2013-2015), Χρηματοδότηση 56k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 12. “Ανασκόπηση των μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας”, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Καβάλλας & Δήμος Αλεξανδρούπολης, (2013-2015), Χρηματοδότηση 3k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 13. “Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising» (ENERGEIA), Φορέας Χρηματοδότησης EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-BULGARIA, 655k€, (2013-2015), Ε.Υ. Αναπλ. Καθηγητής Π. Ν. Μπότσαρης
 14. “Μετρήσεις και αξιολόγηση των επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στο αστικό ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Δήμου Δράμας”, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Δράμας, (2013-2015), Χρηματοδότηση 24,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 15. “Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Αλεξανδρούπολης, (2012-2013), Χρηματοδότηση 22,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 16. “Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου Καβάλλας “, Φορέας χρηματοδότησης Δήμος Καβάλλας, (2012), Χρηματοδότηση 20,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 17. “Armour and Protection STC – PARIS SIM (Protection Assessment Environment for Integrated Soldier System – Simulator)” (2012-2013), Φορέας χρηματοδότησης British Ministry of Defense, Χρηματοδότηση 13k£, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 18. “Επισκόπηση, ανάλυση και αξιολόγηση αντισταθμιστικών οφέλων στα μεταλλευτικά έργα. Εφαρμογή στο μεταλλευτικό έργο Σαππών Ροδόπης”, Φορέας χρηματοδότησης Thrace Minerals SA, (2012-2013), Χρηματοδότηση 22,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 19. “Autonomous Vehicle Emergency Recovery Tool, (AVERT), FP7-SEC-2011-1-285092” (2012-2015), Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Security (SEC), (2012-2015), Χρηματοδότηση 355k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 20. “SPAring Robotics Technologies for Autonomous Navigation”, Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), (2011-2012), Χρηματοδότηση 65k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 21. “Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαστάσεων του έργου χρυσού στην περιοχή Σάππες Ροδόπης”, Φορέας χρηματοδότησης Thrace Minerals SA, (2011), Χρηματοδότηση 17k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 22. “Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών διαστάσεων του έργου χρυσού στην περιοχή Περάματος Αλεξανδρούπολης”, Φορέας χρηματοδότησης Thrace Minerals SA, (2010-2011), Χρηματοδότηση 12,5k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 23. “Innovative and Novel First Responders Applications (INFRA), FP7-ICT-SEC-2007-1-225272”, Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – joint call Security (SEC) & Information & Communication Technologies (ICT), (2009-2011), Χρηματοδότηση 207k€ + 17k€ matching funds, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 24. “Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα υλικών, διεργασιών και μηχανολογίας Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης”, Φορέας χρηματοδότησης S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., (2008-2009), Χρηματοδότηση 10k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 25. “Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Μελέτη Περίπτωσης: Μεταλλευτική & Εξορυκτική”, Φορέας χρηματοδότησης S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., (2008-2010), Χρηματοδότηση 8k€, E.Y. Γεώργιος Γκαϊντατζής
 26. “Vision and Chemiresistor Equipped Web-connected Finding Robots (View-Finder), FP6-IST-2006-045541”, Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Information Society Technologies (IST), (2007-2010), Χρηματοδότηση 269k€ + 22,5k€ matching funds, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 27. “Autonomous Collaborative Robots to Swing and Work in Everyday EnviRonment (ACROBOTER), FP6-IST-2006-045530”, Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Information Society Technologies (IST), (2007-2010), Χρηματοδότηση 387k€ + 30k€ matching funds, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 28. “Ανάπτυξη και Υλοποίηση Νέων Αλγόριθμων Αναγνώρισης Προτύπων Βασισμένων σε Βιολογικά Εμπνευσμένα Μοντέλα και σε Ευφυή Συστήματα”, Φορέας χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ, (2005-2008), Χρηματοδότηση 54k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 29. “Ανάπτυξη Νέων Τεχνικών Αναγνώρισης και Κατηγοριοποίησης”, Φορέας χρηματοδότησης ΓΓΕΤ, Ε+Τ Συνεργασία Ελλάδος-Σλοβενίας, (2005-2007), Χρηματοδότηση 12k€, Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος
 30. “Improvement of the Emergency Risk Management through Secure Mobile Mechatronic Support to Bomb Disposal (RESCUER), FP6-IST-511492”, Φορέας χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Information Society Technologies (IST), (2004-2008), Χρηματοδότηση 263k€ + 65k€ matching funds , Ε.Υ. Αντώνιος Γαστεράτος